Legislatie - Eco Synergy

Modificări legislative: Legea nr. 17/2023 care aprobă OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor

Eco Synergy » Noutati legislative » Modificări legislative: Legea nr. 17/2023 care aprobă OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor

Anul 2023 aduce, încă din primele zile o multitudine de noutăți privind legislația de mediu. Pe fondul măsurilor luate la nivel internațional care urmăresc stoparea și rezolvarea problemelor generate de activitățile umane, autoritățile din țara noastră au emis reguli noi ce vizează îmbunătățirea efectelor nefaste asupra mediului.

Lipsa centrelor de colectare a anumitor tipuri de deșeuri, gestionarea încă defectuoasă la nivel național a problemei deșeurilor, precum și alte inconveniente au determinat Parlamentul României să opereze o serie de modificări legislative care să ajute la fluidizarea problemelor.

Astfel, în data de 9 ianuarie 2023, Monitorul Oficial a publicat Legea 17/2023, care aprobă OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor.

Modificările generale constau în măsuri ce fac referire la:

 • Transportul deșeurilor și modul de colectare separată a acestora.
 • Obligația administrațiilor locale de a înființa centre de colectare pentru tipuri de deșeuri precum: uleiul vegetal uzat, textile, hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii, acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă.
 • Producătorii și deținătorii de uleiuri uzate, persoane juridice (cu excepția persoanelor fizice), vor preda în mod obligatoriu uleiurile uzate doar operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate [Art. 31, alin (3)]. De asemenea, au obligația să depună la autoritatea competentă pentru protecţia mediului documentaţia completată conform prevederilor alin. (2) şi să solicite revizuirea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu până la data de 1 februarie 2024. [Art. 34, alin (5)]
 • Obligația fiecărei organizații – indiferent de domeniul de activitate – de a avea un specialist în deșeuri.

*Anterior acestei decizii, doar operatorilor economici generatori de deșeuri, deținători de Autorizație de mediu, li se aplica prevederea. În cazul acestora, în continuare, responsabilii de managementul deșeurilor desemnați trebuie să fie instruiți în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional. [Art 23, alin (4) şi (5)]

 • Sancțiuni și pedeapse cu privare de libertate, în cazul infracțiunilor din domeniul gestionării deșeurilor.

Noile prevederi enunță următoarele:

 • Pentru a putea fi folosite ca subproduse, substanțele sau obiectele rezultate din procesele de producție vor avea nevoie de un „contract ferm sau altă formă de garantare a utilizării acestuia pentru întreaga cantitate generată” [art.5, alin (1), lit. a)]
 • Transportul deşeurilor se face numai cu autovehicule inscripţionate cu litera «D» la loc vizibil. [art.16, alin. (2.1)]
 • Transportul/Transferul deşeurilor introduse pe teritoriul naţional se va face numai pe rute generice prestabilite prin dispoziţii ale administraţiei publice centrale.” [art.16, alin. (2.1)]
 • „Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, după caz, au următoarele obligaţii:
  1. să asigure colectarea separată cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 şi pentru textile din deşeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deşeuri se face în cadrul unui singur contract de delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai multe tipuri de materiale/contract/contracte distincte pentru toate tipurile de materiale/pe tip de material şi să organizeze atribuirea conform deciziei luate;
  2. să stabilească şi să aprobe pentru beneficiarii serviciului de salubrizare taxe/tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), şi sancţiuni aplicabile în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător fluxurile de deşeuri stabilite prin Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. să stabilească prin contracte de delegare în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea costurilor aferente achitării contribuţiei prevăzute la lit. j) şi k) pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte”.

Articolul 40 alineatul (2), litera e) se modifică şi menționeză:

Alin. (2) Planurile de gestionare a deşeurilor prevăzute la alin. (1) conţin, după caz şi luând în considerare nivelul geografic şi acoperirea zonei de planificare, următoarele, fără a se rezuma la:

e) informaţii privind măsurile pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de prevederile art. 7 (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2021, privind depozitarea deşeurilor sau în alte documente strategice care acoperă întreg teritoriul naţional”.

Articolul 7 – (1) Autoritatea administraţiei publice centrale pentru protecţia mediului propune măsuri adecvate pentru promovarea reutilizării produselor şi activităţilor de pregătire a acestora pentru reutilizare, astfel încât, începând cu anul 2030, să nu se mai accepte în depozite de deşeuri niciun deşeu care poate fi reciclat sau valorificat în alt fel, în special atunci când este vorba de deşeuri municipale, cu excepţia deşeurilor pentru care eliminarea prin depozitare produce cel mai bun rezultat în privinţa mediului, în conformitate cu art. 4 din Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive.

În privința amenzilor pentru contravenții, cele mai multe au fost mărite după cum urmează:

 • Amenzile contravenționale au fost mărite până la 45 000 lei pentru persoanele fizice și autoritățile publice locale și până la 60 000 lei pentru persoanele juridice. [Art. 62 alin. (1), lit. a)-e)]
 • În cazul nerespectării dispoziţiilor art. 20 alin. (4) –  (4) Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă. – se aplică sancţiunea contravenţională complementară de confiscare a deşeurilor care au valoare, deţinute, păstrate în afara spaţiilor autorizate şi/sau a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii.” [Art. 64 alin. (11)]
 • Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte, atunci când cantitatea sau efectele negative asupra mediului ori asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii persoanelor nu pot fi neglijate:
  • b) colectarea, transportul sau valorificarea de deşeuri, inclusiv controlul acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a spaţiilor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de comercianţi sau brokeri în procesul de gestionare a deşeurilor, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu;
  • g) eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate;” [Art. 66, alin (1), lit. b), g)]
  • h) „abandonarea, aruncarea şi/sau ascunderea deşeurilor“ constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani sau cu amendă. [Art. 66, alin. (1), lit. h)]
 1.  

Alte modificări:

La Anexa nr. 1, au fost introduse punctele 12, 13, 14, care precizează următoarele definiții:

 1. ascunderea – aşezarea deşeurilor şi/sau substanţelor ori obiectelor într-un loc în care să nu poată fi văzute şi/sau găsite, alta decât îngroparea;
 2. îngroparea – ascunderea sau încercarea de ascundere în sol a deşeurilor;
 3. aruncarea – debarasarea de către o persoană fizică ori juridică a deşeurilor şi/sau substanţelor ori obiectelor în locurile sau spaţiile, altele decât cele special amenajate pentru colectarea, depozitarea şi tratarea acestora”.

Pentru a vizualiza principalele modificări, în format tabelar – respectiv versiunea anterioară și versiunea actualizată, cu modificările Legii 17/2023, care aprobă OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor – vizualizați sau descărcați documentul.

Distribuie

Comments are closed.