Legislatie - Eco Synergy

OUG 92/2021 – Analiza modificari privind abrogarea Legii 211/2011 in legatura cu regimul deseurilor si a HG 235/2007

Eco Synergy » Noutati legislative » OUG 92/2021 – Analiza modificari privind abrogarea Legii 211/2011 in legatura cu regimul deseurilor si a HG 235/2007

In data de 26.08.2021 a fost publicata OUG 92.

Modificarile/completarile cele mai importante ale OUG 92/2021 sunt:

 • Sunt definite conditiile ce trebuiesc indeplinite in cazul incetarii statutului de deseu (art 6).;
 • Introducerea obligatiei pentru numirea unui reprezentant autorizat in vederea implementarii Raspunderii Extinse a Producatorilor, in cazul operatorilor stabiliti in afara Romaniei ;
 • Introducerea interdictiei de a incinera deseurilor colectate separat pentru reciclare/reutilizare;
 • Titularii autorizatiilor de construire/desfiintare sunt obligati sa intocmeasca plan de gestionare a deșeurilor cel puțin pentru lemn, materiale minerale – beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips) din activități de construire și/sau desființare si sa atinga un obiectiv de reciclare/valorificare de MINIM 70% din greutatea deseurilor nepericuloase generate;
 • Persoanele desemnate in vederea ideplinirii obligatiilor din autorizatia (integrata) de mediu emisa pentru un operator trebuie sa fie instruite in cadrul unor programe de perfectionare recunoscute la nivel national; Lipsa unei persoane desemnate, cu studii de specialitate, se sanctioneaza; Element de noutate: instruirea in domeniul substantelor periculoase. Persoana respectivă trebuie să aibe studii de specialitate în domeniul deșeurilor și substanțelor periculoase, studii care TREBUIE acum să fie recunoscute la nivel național;
 • Raportare pentru generatorii/detinatorii de uleiuri uzate (ex. service auto, valorificator de uleiuri uzate), ce trebuie facuta anual pana pe 30 aprilie la APM judetean, privind masurile adoptate in vederea protectiei mediului; Raportarea se face DOAR pentru uleiurile minerale, lubrifianti sintetici si uleiurile industriale;
 • Se introduc premisele pentru noi raspunderi pentru uleiuri uzate (art 32 (3));
 • Se introduc premisele pentru noi raspunderi pe zona rispei alimentare (art 49 (11));
 • Organizarea de catre autoritati a colectarii pe fractii de deseuri periculoase generate de populatie pana la 1.01.2025 si implementarea „plateste pentru cat arunci”;
 • Sunt eliminate derogarile de la obtinerea autorizatiei de mediu pentru operatorii economici ce valorificau/eliminau propriile deseuri;
 • Se va constitui un nou Registru aferent operatorilor care repara produse, pentru care autoritatile vor aproba o procedura in termen de 180 de la data publicarii;
 • Lipsa unui Program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri, intocmit in baza unui audit de deseuri se sanctioneaza; De asemenea, acesta se publica pe pagina web a operatorului si se transmite anual APM-ului local, impreuna cu progresul inregistrat, pana la 31 mai, pentru anul anterior;
 • Raportarea privind deseurile gestionate in un an se va realiza pana la 15 martie pentru anul anterior in format letric, la cerere, si electronic, urmand ca autoritatile sa stabileasca formatul in termen de 180 de la data publicarii;
 • Sunt clarificate raportarile realizate de Romania catre Comisia Europeana;
 • Sunt introduse noi sanctiuni, dar si majorari ale celor actuale;
 • Se introduc noi definitii ale unor termeni specifici, precum: colector, perimare programata, schemă de răspundere extinsă a producătorilor, valorificare materiala, etc

In cele ce urmeaza va prezentam principalele modificari, in format tabelar, L211/2011 si OUG 92/2021.

OUG 92/2021LEGEA 211/2011

Art 6

(1) Anumite categorii de deșeuri încetează să mai fie considerate deșeuri, potrivit definiției prevăzute la pct. 10 din anexa nr. 1, în cazul în care au fost supuse unei operațiuni de reciclare sau altei operațiuni de valorificare prevăzute în anexa nr. 3, dacă respectă cumulativ următoarele condiții:

a) substanța sau obiectul urmează să fie utilizat în scopuri specifice;

b) există o piață sau cerere pentru substanța sau obiectul în cauză;

c) substanța sau obiectul îndeplinește cerințele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor specifice și respectă legislația și normele aplicabile produselor;

d) utilizarea substanței sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau a sănătății populației.

Art 6

(1) În cazul în care anumite categorii de deșeuri au trecut printr-o operațiune prevăzută în anexa nr. 3 și dacă îndeplinesc criteriile specifice stabilite de Comisia Europeană, acestea încetează să mai fie considerate deșeuri, în sensul prezentei legi.

 

Art. 12.

(12) Producătorii de produse stabiliți în alt stat membru sau țară terță care introduc produse pe teritoriul României sunt obligați să numească o persoană juridică stabilită pe teritoriul național drept reprezentant autorizat în scopul îndeplinirii obligațiilor care îi revin unui producător sau în temeiul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor.

SANCTIUNE: 20-40.000 LEI

N/A

Art. 16

(1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 și pentru facilitarea sau îmbunătățirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării și altor operațiuni de valorificare, au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite.

SANCTIUNE: 20-40.000 LEI

(3) Este interzisă incinerarea deșeurilor colectate separat pentru pregătirea pentru reutilizare și reciclare în temeiul art. 17 alin. (1)-(4) și al art. 33, cu excepția deșeurilor care provin din operațiuni de tratare ulterioară a deșeurilor colectate separat, pentru care incinerarea reprezintă rezultatul optim din punct de vedere ecologic în conformitate cu art. 4.

SANCTIUNE: 20-40.000 LEI

(4) Autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului poate autoriza din punctul de vedere al protecției mediului, în baza procedurilor generale stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului sau ANPM, derogări de la alin. (1), cu condiția să fie îndeplinită una dintre următoarele condiții:

a)       colectarea amestecată a anumitor tipuri de deșeuri nu le afectează potențialul de a fi supuse pregătirii pentru reutilizare, reciclării sau altor operațiuni de valorificare în conformitate cu art. 4, iar operațiunile respective produc un rezultat de o calitate comparabilă cu cea obținută în urma colectării separate;

b)       colectarea separată nu produce rezultatul optim din punct de vedere ecologic dacă se ține seama de impactul integral asupra mediului al gestionării fluxurilor corespunzătoare de deșeuri;

c)       colectarea separată nu este fezabilă din punct de vedere tehnic, având în vedere bunele practici de colectare a deșeurilor;

d)       colectarea separată ar presupune costuri economice disproporționate, având în vedere costurile generate de impactul negativ asupra sănătății și mediului al colectării și tratării deșeurilor mixte, potențialul unor îmbunătățiri în materie de eficiență în colectarea și tratarea deșeurilor, veniturile provenite din vânzarea de materii prime secundare, precum și aplicarea principiului „poluatorul plătește“ și răspunderea extinsă a producătorilor.

Art. 14

(1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

Art. 17

(5) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, după caz, au următoarele obligații:

a.        să asigure colectarea separată cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deșeuri se face în cadrul unui singur contract de delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai multe tipuri de materiale/contract/contracte distincte pentru toate tipurile de materiale/pe tip de material și să organizeze atribuirea conform deciziei luate;

b.       să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, minim pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării;

c.        să atingă, până în anul 2025 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale de 55% din masă;

d.       să atingă, până în anul 2030 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale de 60% din masă;

e.        să atingă, până în anul 2035 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale de 65% din masă;

[…]

(6) Producătorii au obligația să acopere costurile de gestionare a deșeurilor din deșeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului stabilite de prezenta ordonanță de urgență și prin Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 212/2015, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările și completările ulterioare.

SANCTIUNE: 20-40.000 LEI

(7) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

SANCTIUNE: 20-40.000 LEI

Art. 17.

(1) Autoritățile administrației publice locale au obligația ca începând cu anul 2012 să asigure colectarea separată pentru cel puțin următoarele tipuri de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

(2) Producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale au următoarele îndatoriri:

a) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităților de deșeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere și, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din deșeurile menajere;

b) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare.

Art. 18

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate să solicite Comisiei Europene amânarea cu până la 5 ani a termenelor stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 17 alin. (5) lit. (c)-(e) dacă a pregătit pentru reutilizare și a reciclat mai puțin de 20% sau a eliminat prin depozitare peste 60% din deșeurile sale municipale generate în 2013, potrivit datelor indicate în chestionarul comun al OCDE și Eurostat.

(3) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, în cazul amânării termenului de îndeplinire a obiectivelor în conformitate cu alin. (1), ia măsurile necesare pentru ca rata de pregătire pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale să crească după cum urmează:

a) la minimum 50% până în anul 2025 în cazul amânării termenului stabilit pentru îndeplinirea obiectivului prevăzut la art. 17 alin. (5) lit. (c);

b) la minimum 55% până în anul 2030 în cazul amânării termenului stabilit pentru îndeplinirea obiectivului prevăzut la art. 17 alin. (5) lit. (d);

c) la minimum 60% până în anul 2035 în cazul amânării termenului stabilit pentru îndeplinirea obiectivului prevăzut la art. 17 alin. (5) lit. (e).

N/A

Art. 20

(3) Abandonarea deșeurilor este interzisă.

SANCTIUNE: 50-70.000 LEI

(4) Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.

SANCTIUNE: 50-70.000 LEI

(5) Incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă.

SANCTIUNE: 50-70.000 LEI

Art. 19

(3) Abandonarea deșeurilor este interzisă.

(4) Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.

Art. 23

(4) Pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul unei activități, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane.

SANCTIUNE: 20-40.000 LEI

(5) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.

SANCTIUNE: 20-40.000 LEI

Art. 22.

(3) Deținătorii/Producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici prevăzuți la alin. (2) au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane.

(4) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Art. 30

(4) Persoanele fizice au obligația să depună deșeurile provenite din gospodărie, pe tipuri, în sistemul de colectare separată a deșeurilor municipale gestionate de operatorii economici prevăzuți în Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv în centrele prevăzute la art. 60 pct. A lit. h) și i).

SANCTIUNE persoane fizice: 3 – 6.000 LEI

(5) Persoanele fizice care dețin în gospodărie uleiuri vegetale folosite sunt obligate să predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de salubritate, colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

SANCTIUNE persoane fizice: 3 – 6.000 LEI

N/A

Art. 32

(1) Producătorii și importatorii de uleiuri și lubrifianți sunt obligați să informeze publicul asupra necesității colectării și despre beneficiile aduse de valorificarea și/sau eliminarea adecvate a uleiurilor uzate; informația trebuie amplasată în locuri vizibile la toate punctele de comercializare și trebuie să conțină următorul text:

Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare!

(2) Uleiurile de motor și de transmisie destinate comercializării trebuie să aibă inscripționat pe ambalaj următorul text:

„Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare! Este interzisă amestecarea acestui ulei cu solvenți, lichid de frână și lichid de răcire. Este interzisă utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu motorină“.

(3) În scopul colectării separate a uleiurilor uzate și al tratării lor corespunzătoare, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului adoptă sau după caz propune potrivit condițiilor naționale, prin ordin al ministrului sau hotărâre a Guvernului, măsuri noi, cum ar fi cerințe tehnice, responsabilitatea producătorilor, instrumente economice sau acorduri voluntare.

(4) Pentru a acorda prioritate regenerării uleiurilor uzate se respectă prevederile art. 11 sau art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul transferului de uleiuri uzate dinspre România către instalații de incinerare sau coincinerare aflate pe teritoriul altor state membre ori țări terțe

Art. 14 – HG 235/2007

(1)Producatorii si importatorii de uleiuri si lubrifianti sunt obligati sa informeze publicul asupra necesitatii colectarii, valorificarii si/sau eliminarii adecvate a uleiurilor uzate. Orice tip de reclama referitoare la aceste aspecte trebuie amplasat în locuri vizibile la toate punctele de comercializare si trebuie sa contina urmatorul text:

“Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat dupa utilizare!”

(2)Uleiurile de motor si de transmisie destinate comercializarii trebuie sa aiba inscriptionat pe ambalaj urmatorul text:

“Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat dupa utilizare! Este interzisa amestecarea acestui ulei cu solventi, lichid de frâna si lichid de racire. Este interzisa utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu motorina.

Acest produs dupa utilizare are codul ………………., conform Hotarârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, si se încadreaza în categoria de colectare ……………. .”

Art. 36

(3) Operatorii economici care desfășoară activități de reparare a produselor sunt obligați să se înscrie într-un registru ținut de ANPM, potrivit procedurii aprobate prin ordin de ministru, în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență.

N/A

Art. 44

(1) Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor.

SANCTIUNE: 20-40.000 LEI

(2) Programul prevăzut la alin. (1) se poate elabora și de către o terță persoană/asociație profesională.

(3) Programul prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina de internet a persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării.

SANCTIUNE: 20-40.000 LEI

Art. 43

(1) Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze, începând cu anul 2012, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor.

(2) Programul prevăzut la alin. (1) se poate elabora și de către o terță persoană/asociație profesională.

Art. 48

(1) Producătorii de deșeuri nepericuloase, unitățile și întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deșeuri periculoase și unitățile și întreprinderile care colectează sau transportă deșeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional sau acționează în calitate de comercianți și de brokeri de deșeuri periculoase și nepericuloase țin o evidență cronologică lunară tabelară și o pun la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control, după:

a) codul deșeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, precum și cantitatea de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;

b) destinația, frecvența colectării, modul de transport și metoda de tratare prevăzută pentru deșeuri, atunci când este relevant; și

c) cantitatea de deșeuri în tone încredințată spre eliminare.

SANCTIUNE: 20-40.000 LEI

[..]

(3) ANPM elaborează procedura de raportare a datelor și informațiilor prevăzute la alin. (1) în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care va fi aprobată prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Art. 49

(1) Producătorii de deșeuri, deținătorii de deșeuri, comercianții și brokerii, așa cum sunt definiți în anexa nr. 1, precum și operatorii economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, și să o transmită anual agenției județene pentru protecția mediului.

 

Art. 49

(11) Operatorii economici prevăzuți la art. 13 alin. (5) trebuie să raporteze anual autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor și ANPM, după caz, măsurile adoptate și progresul înregistrat.

 

Art. 62

(1) Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează după cum urmează

a) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul încălcării dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (4), art. 12 alin. (11)-(12), art. 13 alin. (3), art. 15 alin. (1), (2)lit. a) și b) și (3), art. 16 alin. (1)-(3) și (6), art. 17 alin. (3), (4), (6) și (7), art. 20 alin. (1) și (2), art. 22 alin. (3) și (4), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), (4) și (5), art. 29, art. 31, art. 34 alin. (1), art. 36 alin. (2), art. 44 alin. (1) și (3), art. 48 alin. (1), (2), (5) și (6), art. 61 alin. (4);

b) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 50.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul încălcării dispozițiilor art. 20 alin. (3), (4) și (5);

c) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice în cazul încălcării dispozițiilor art. 30 alin. (4) și (5);

d) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru neîndeplinirea obligațiilor și responsabilităților ce le revin autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ale acestora, potrivit prevederilor art. 17 alin. (5), art. 30 alin. (1), art. 33 alin. (1), art. 49 alin. (14) și art. 61 alin. (1)-(4) și (6);

e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul încălcării dispozițiilor art. 11, art. 32 alin. (1) și (2), art. 49 alin. (9), (11), (12) și (15).

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează, după caz, de comisari și persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, Gărzilor forestiere, autorităților administrației publice locale, poliției locale, precum și de către ofițeri și agenți de poliție din cadrul Poliției Române, respectiv de ofițeri și subofițeri din cadrul Jandarmeriei Române, conform atribuțiilor stabilite prin normele juridice în vigoare.

(3) Constatarea corectitudinii datelor transmise ANPM și agențiilor județene pentru protecția mediului potrivit dispozițiilor art. 48 alin. (1) se realizează de către comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu.

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) în obiectivele, incintele și zonele aparținând structurilor componente ale sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională se realizează de către personalul specializat din cadrul Gărzii Naționale de Mediu împreună cu personalul din structurile specializate din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale în conformitate cu prevederile instrucțiunilor și ordinelor proprii.

Art. 61

(1) Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispozițiilor art. 8 alin. (1), (2) și (4), art. 13, 14, art. 15 alin. (1) lit. a) și b), art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (2) lit. a), c) și d), alin. (3) și (4), art. 22 alin. (1) și (2), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1);

3)

b) cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea art. 22 alin. (3), art. 40 alin. (3) și art. 49 alin. (1), (2), (4) și (5);

c) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, neîndeplinirea obligațiilor și responsabilităților ce le revin autorităților administrației publice locale, potrivit prevederilor art. 17 alin. (1), art. 31 alin. (1) și (3) și art. 59.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se realizează, după caz, de comisari și persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, precum și din cadrul autorităților administrației publice locale, conform atribuțiilor stabilite prin lege.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) în obiectivele, incintele și zonele aparținând structurilor componente ale sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională se realizează de către personalul specializat din cadrul Gărzii Naționale de Mediu împreună cu structurile specializate din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale.

(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

Comentarii expert (1)

(5) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere la instanța competentă, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal de contravenție.

Art. 63

În cazul nerespectării dispozițiilor art. 20 alin. (3) se aplică și următoarea sancțiune contravențională complementară în sarcina și pe cheltuiala contravenientului: ridicarea deșeurilor depozitate în alte zone decât cele autorizate, curățarea terenului, precum și eliminarea acestora conform legislației în vigoare.

N/A

Art. 64

(1) În cazul nerespectării dispozițiilor art. 20 alin. (3) și (4) se aplică sancțiunea contravențională complementară de confiscare a vehiculelor folosite pentru descărcarea/ abandonarea deșeurilor în spații neautorizate, după caz.

(2) În cazul confiscării vehiculului, contravenientul este obligat să transporte, pe cheltuiala sa, bunul care a făcut obiectul confiscării, la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator.

N/A

Art. 66

(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) eliminarea deșeurilor care au făcut obiectul transferului, așa cum este definit de Regulamentul (CE) 1.013/2006, în spații neautorizate sau prin constituirea de depozite ilegale;

b) neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfășurarea activităților de colectare, tratare, transport, valorificare sau eliminare a deșeurilor periculoase;

c) comercializarea, abandonarea sau neasigurarea încărcăturii deșeurilor pe durata și pe parcursul tranzitării teritoriului României;

d) acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în vederea eliminării, a deșeurilor introduse ilegal în țară sau a deșeurilor introduse în țară în alte scopuri decât cel al eliminării și care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse.

(2) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani următoarele fapte:

a) importul de aparate, instalații, echipamente, utilaje, substanțe și produse folosite și uzate, din categoria deșeurilor interzise la import;

b) refuzul de returnare în țara de origine a deșeurilor introduse în țară în alte scopuri decât cel al eliminării și pentru care s-a dispus măsura returnării de către autoritatea competentă;

c) colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deșeuri, inclusiv controlul acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a spațiilor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de comercianți sau brokeri în procesul de gestionare a deșeurilor, cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, care pot provoca decesul ori vătămarea corporală a unei persoane sau o daună semnificativă calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor;

d) exportul sau importul de deșeuri cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, în cazul în care această activitate intră în domeniul de aplicare al art. 2 pct. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, indiferent dacă transportul se efectuează prin una sau mai multe operațiuni.

(3) Pentru faptele prevăzute la alin. (2) lit. c) și d), săvârșite din culpă, limitele de pedeapsă se reduc la jumătate.

(4) Prin derogare de la dispozițiile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul infracțiunilor prevăzute în prezentul articol, suma corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 500 lei și 25.000 lei.

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește.

Art. 63

(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte:

b) neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfășurarea activităților de colectare, tratare, transport, valorificare și eliminare a deșeurilor periculoase;

c) comercializarea, abandonarea și/sau neasigurarea încărcăturii deșeurilor pe durata și pe parcursul tranzitării teritoriului României;

f) acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în vederea eliminării, a deșeurilor introduse ilegal în țară și/sau a deșeurilor introduse în țară în alte scopuri decât cel al eliminării și care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse.

e) introducerea în țară a deșeurilor în scopul eliminării și/sau neutilizarea acestora în scopul pentru care au fost introduse;

a) importul de aparate, instalații, echipamente, utilaje, substanțe și produse folosite și uzate, din categoria deșeurilor interzise la import;

d) refuzul de returnare în țara de origine a deșeurilor introduse în țară în alte scopuri decât cel al eliminării și pentru care s-a dispus măsura returnării de către autoritatea competentă;

(2) Tentativa se pedepsește.

DEFINITII NOI/MODIFICATE ANEXA 1

5. cele mai bune tehnici disponibile – cele mai bune tehnici disponibile, definite la art. 3 lit. j) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

8. colector – orice întreprindere/operator economic care desfășoară o activitate autorizată de colectare și acționează în nume propriu pentru strângerea deșeurilor de la terți în vederea transportării la o instalație de tratare;

13. deșeuri municipale înseamnă:

a) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile voluminoase, inclusiv saltelele și mobila;

b) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse, în cazul în care deșeurile respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere.

Deșeurile municipale nu includ deșeurile provenite din producție, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice și rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz sau deșeurile provenite din activități de construcție și desființări.

Această definiție se aplică și în cazul în care responsabilitățile de gestionare a deșeurilor sunt împărțite între actorii publici și cei privați;

14. deșeuri provenite din activități de construcție și desființări – deșeuri generate de activități de construcție și desființări;

15. deșeuri alimentare – toate produsele alimentare definite la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare care au devenit deșeuri;

17. eliminare – orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie. Anexa nr. 7 stabilește o listă a operațiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă;

20. perimare programată – deprecierea unui material, produs sau a unui echipament înainte de uzura sa materială (depreciere din alte motive decât uzura fizică, de exemplu: progresul tehnic, evoluția componentelor, modă etc.);

21. plătești pentru cât arunci – instrument economic care are drept scop creșterea ratei de reutilizare, reciclare și reducere a cantității de deșeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a deșeurilor;

25. producător inițial de deșeuri – orice persoană ale cărei activități generează deșeuri;

26. rambleiere – orice operațiune de valorificare în cadrul căreia se utilizează deșeuri nepericuloase adecvate în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări sau în scopuri de amenajare de arhitectură peisagistică. Deșeurile utilizate pentru rambleiere trebuie să înlocuiască materiale care nu sunt deșeuri, să fie adecvate pentru scopurile menționate mai sus și să se limiteze la cantitatea strict necesară pentru atingerea acestor scopuri;

30. schemă de răspundere extinsă a producătorilor – set de măsuri luate de stat pentru a se asigura că producătorii de produse poartă responsabilitatea financiară sau financiară și organizatorică pentru gestionarea stadiului de deșeu din ciclul de viață al unui produs;

31. răspunderea extinsă a producătorilor – producătorii de produse poartă responsabilitatea financiară sau organizatorică și financiară pentru gestionarea stadiului de deșeu din ciclul de viață al unui produs, inclusiv colectarea separată și operațiunile de sortare și tratare, iar această obligație poate include, de asemenea, responsabilitatea de a contribui la prevenirea generării de deșeuri și la reutilizarea, respectiv reciclarea produselor;

35. uleiuri vegetale folosite – uleiurile de origine vegetală, destinate consumului alimentar, care au devenit improprii folosinței;

37. valorificare materială – orice operațiune de valorificare, alta decât valorificarea energetică, și reprelucrarea în materiale care urmează să fie folosite drept combustibil sau alte modalități de producere a energiei. Aceasta cuprinde, printre altele, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea și rambleierea;

38. incendiere – acțiunea de a pune foc, a da foc, a aprinde în mod intenționat un deșeu/obiect;

39. operator economic – persoană fizică autorizată sau juridică, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, care în cadrul activității sale profesionale desfășoară una sau mai multe activități în domeniul gestionării deșeurilor.

5. cele mai bune tehnici disponibile – cele mai bune tehnici disponibile potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările și completările ulterioare;

12. eliminare – orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie.

Distribuie

Comments are closed.